Přepravní kontrola

Přepravní kontrola a sankce za porušení přepravních podmínek

Výše přirážek
Platba černý pasažér šedý pasažér
do 15 let 15 - 70 let nad 70 let do 15 let 15 - 70 let
na místě 200 Kč 500 Kč 150 Kč 150 Kč 300 Kč
do 21 kalendářních dní 300 Kč 700 Kč 250 Kč 250 Kč 600 Kč
do 40 kalendářních dní 1 000 Kč 1 000 Kč
nad 40 kalendářních dní 1 500 Kč 1 500 Kč
Přeprava živého zvířete bez platného jízdního dokladu 150 Kč


Pozn. černý pasažér = cestující bez platného jízdního dokladu; šedý pasažér = cestující, u jehož časové či SMS jízdenky dšlo k překročení platnosti v toleranci do 2 minut jízdenka

Prokáže-li cestující do 21 kalendářních dnů na místě určeném přepravcem, že má platnou časovou jízdenku (neplatí pro Firemní PK), zaplatí částku 40 Kč
Prokáže-li cestující do 21 kalendářních dnů na místě určeném přepravcem, že má platnou roční časovou jízdenku (neplatí pro Firemní PK) zdarma
Prokáže-li cestující do 21 kalendářních dnů na místě určeném přepravcem, že má platnou časovou jízdenku a nefunkčnost PK byla způsobena jejím viditelným mechanickým poškozením (nalomením, otěrem aj.) ze strany cestujícího, zaplatí částku 40 Kč
Za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy – přirážka 1 000 Kč
Za porušení Smluvních přepravních podmínek (fyzické napadení pověřené osoby, slovní napadení pověřené osoby, útěk před pověřenou osobou, odmítnutí prokázání totožnosti - čekání na příjezd hlídky PČR) 1 000 Kč

Možnosti platby

Doplatková pokladna PMDP, a.s.

Tel.: 378 037 474

Provozní doba
Pondělí, Středa 9.00 - 17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 7.30 - 15.00
Sobota, Neděle, svátky zavřeno

Mapa:

Zobrazit místo Přepravní kontrola na větší mapě

Bankovním převodem

Číslo účtu: 395804723/0300

Variabilní symbol: číslo Záznamu o provedené přepravní kontrole (6 - ti místné).

Částka: dle data uhrazení - do 21 dnů, do 40 dnů, nad 40 dnů. Pro posuzování je rozhodným dnem datum připsání na účet Dopravce.


Postup při odbavení:

 • Nastupovat do vozidla s připraveným, předem opatřeným jízdním dokladem a ten bezodkladně (neprodleně) po nastoupení označit v označovači.
 • V případě, že si jízdní doklad zakoupí u řidiče, je cestující povinen si jej označit v označovači neprodleně po zakoupení. Bez označení je tento jízdní doklad neplatný.
 • Má-li cestující na PK nebo PJ dostatečný zůstatek elektronických peněz nebo dostatečný zůstatek na účtu k BK, může být odbaven odbavovacím zařízením ve vozidle Dopravce. Toto odbavení (získání jízdenky ve vozidle) je povinen učinit bez prodlení ihned po vstupu do vozidla.
 • V případě použití SMS jízdenky má cestující povinnost nastoupit do vozidla již s přijatou platnou SMS jízdenkou v mobilním telefonu.
 • Cestující, který provedl v e-shopu Plzeňské karty dobití časového předplatného pro aktuální období je povinen tuto transakci validovat buď před nástupem do vozu, nebo bezprostředně po nástupu, pokud to vozidlový odbavovací systém umožňuje.
 • V případě, že mechanický označovač nebo odbavovací zařízení je mimo provoz, cestující použije další nejbližší zařízení.
 • Čas určený k bezodkladnému (neprodlenému) označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledával nepřipravenou jízdenku, opatřoval si jízdenku od jiných cestujících, nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s bezodkladným (neprodleným) označením jízdenky.

Povinnosti cestujícího:

 • Dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky
 • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby (revizora), které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 • na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem nebo poskytnout PK ke kontrole. Nesplní-li tuto povinnost, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými pro evidenci černého/šedého pasažéra pro případné vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem (např. občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího – viz §18a, odst. 2d zák. č. 111/1994 Sb. a §37, odst. 5d zák. č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prokazování pověřené osoby:

 • Pověřená osoba se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. Obě evidenční čísla musí být shodná.

Odznak + průkazOdznak revizora s novým logemPrůkaz revizora s novým logem

 • Pověřená osoba může být vybavena záznamovým zařízením a v případě vzniku konfliktní situace nahrávat komunikaci s cestujícími. Záznamové zařízení může být použito i na přepážce doplatkové pokladny Dopravce.