IROP – projekt „Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni“

16. 1. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) vyhlásilo 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI"
k podávání žádostí o podporu z IROP, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. V této výzvě je možné podpořit mimo jiné pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
pro veřejnou dopravu (drážní vozidla městské dopravy – tramvaje nebo trolejbusy – pro zajištění hromadné dopravy).

Ve vazbě na výzvu IROP vyhlásilo Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti výzvu č. 16 k předkládání projektových záměrů „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v říjnu t. r. podaly žádost o podporu na spolufinancování z této výzvy na projekt „Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni“. Celkem se bude jednat
o pořízení 19 ks 12 metrových trolejbusů využívajících alternativní zdroje paliv (elektřina) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby.

Dodávky trolejbusů jsou realizovány v rámci zakázek na nákup 12 metrových nízkopodlažních trolejbusů pro období let 2015 až 2017 a 2016 až 2023.

V současné době je již dodáno 17 ks vozidel a nově pořízená elektrická trakční vozidla budou využita zejména pro zajištění provozu na stávajících trasách sítě městské hromadné dopravy města Plzně
a nahradí starší vozidla stejné trakce. Jde zejména o trolejbusy typu 14 Tr z let 1989 až 1990
a trolejbusy typu 21 Tr z let 2001 až 2003, z čehož vyplývá, že se jedná o poměrně významnou modernizaci vozového parku MHD v Plzni.

Cílem je zajistit požadovaný přepravní výkon, umožnit zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy. Realizací projektu bude dodržen záměr integrace imobilních občanů a občanů se sníženou schopností pohybu a orientace do přepravy v MHD v Plzni a dojde ke zvýšení počtu nízkopodlažních vozidel MHD. Pořízení bezemisních vozidel je v souladu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

Tento základní celkový cíl je plně v souladu se Specifickým cílem 1.2. „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Integrovaného regionálního operačního programu“.

Související článek:

http://www.pmdp.cz/o-nas/aktualne/doc/nove-trolejbusy-s-trakcnimi-bateriemi-v-provozu-1999/newsitem.htm

 

Loga-EU-MMR

 

zpět ...