Přepravní kontrola

Přepravní kontrola a sankce za porušení přepravních podmínek

Platba

1. Cestující bez platného
jízdního dokladu –
černý pasažér

2. V případě překročení platnosti časové
jízdenky či SMS jízdenky v toleranci
do 2 min. po ukončení její platnosti –
šedý pasažér
  ve věku do 65 let     ve věku od 65 let   ve věku do 65 let ve věku od 65 let
na místě 500 Kč 200 Kč 300 Kč 150 Kč
do 15 kalendářních dní 1 000 Kč + jízdné 400 Kč + jízdné 600 Kč 300 Kč
 od 16. kalendářního dne  1 500 Kč + jízdné 1 500 Kč
Přeprava jízdního kola/koloběžky nebo živého zvířete bez platného jízdního dokladu 150 Kč + jízdné
Prokáže-li cestující do 15 kalendářních dní na místě určeném přepravcem,
že je držitelem platné časové předplatné jízdenky (neplatí pro přenosné předplatné), přirážka je
0 Kč
Prokáže-li cestující do 15 kalendářních dní na místě určeném přepravcem,
že je držitelem platného jízdního dokladu a nefunkčnost PK byla způsobena jejím viditelným mechanickým poškozením (nalomením, otěrem aj.), přirážka je
40 Kč
Za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy – přirážka 1 000 Kč
Za porušení Smluvních přepravních podmínek (např. fyzické napadení pověřené osoby, slovní napadení pověřené osoby, útěk před pověřenou osobou, odmítnutí prokázání totožnosti - čekání na příjezd hlídky PČR, prokázání se cizím jízdním dokladem nebo průkazem), přirážka je 1 500 Kč

Možnosti platby

Doplatková pokladna PMDP, a.s.

Tylova 12, 301 00, Plzeň

Tel.: 378 037 474

E-mail: pohledavky@pmdp.cz

 

Provozní doba
Pondělí 9.00 - 17.00
Středa 9.00 - 17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 7.30 - 15.00
Sobota, Neděle, svátky zavřeno

 

Mapa:

 

Bankovním převodem

Číslo účtu: 395804723/0300

Variabilní symbol: číslo Záznamu o provedené přepravní kontrole (6 - ti místné).

Částka: dle data uhrazení - do 15 dní, od 16. dne. Pro posuzování je rozhodným dnem datum připsání na účet Dopravce.


Postup při odbavení:

 • Nastupovat do vozidla s připraveným, předem opatřeným jízdním dokladem a ten bezodkladně (neprodleně) po nastoupení označit v označovači.
 • Má-li cestující na PK nebo PJ dostatečný zůstatek elektronických peněz nebo dostatečný zůstatek na účtu k BK, může být odbaven odbavovacím zařízením ve vozidle Dopravce. Toto odbavení (získání jízdenky ve vozidle) je povinen učinit bez prodlení ihned po vstupu do vozidla.
 • V případě použití SMS jízdenky má cestující povinnost nastoupit do vozidla již s přijatou platnou SMS jízdenkou v mobilním telefonu.
 • Cestující, který provedl v e-shopu Plzeňské karty dobití časového předplatného pro aktuální období je povinen tuto transakci validovat buď před nástupem do vozu, nebo bezprostředně po nástupu, pokud to vozidlový odbavovací systém umožňuje.
 • V případě, že mechanický označovač nebo odbavovací zařízení je mimo provoz, cestující použije další nejbližší zařízení.
 • Čas určený k bezodkladnému (neprodlenému) označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledával nepřipravenou jízdenku, opatřoval si jízdenku od jiných cestujících, nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s bezodkladným (neprodleným) označením jízdenky.

Povinnosti cestujícího:

 • Dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky
 • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby (revizora), které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 • na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem nebo poskytnout PK ke kontrole. Nesplní-li tuto povinnost, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými pro evidenci černého/šedého pasažéra pro případné vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem (např. občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího – viz §18a, odst. 2d zák. č. 111/1994 Sb. a §37, odst. 5d zák. č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prokazování pověřené osoby:

 • Pověřená osoba se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. Obě evidenční čísla musí být shodná.

20230901-0189edit

Průkaz revizora s novým logem

 • Pověřená osoba je vybavena záznamovým zařízením a celý průběh přepravní kontroly může nahrávat včetně komunikace s cestujícími. Záznamové zařízení může být použito i na přepážce doplatkové pokladny Dopravce.