Přepravní kontrola

Přepravní kontrola a sankce za porušení přepravních podmínek

Výše přirážek
Platba černý pasažér šedý pasažér
do 15 let 15 - 70 let nad 70 let do 15 let 15 - 70 let
na místě 200 Kč 500 Kč 200 Kč 150 Kč 300 Kč
do 15 kalendářních dní 400 Kč 1 000 Kč 400 Kč 300 Kč 600 Kč
od 16. kalendářního dne 1 500 Kč
Přeprava živého zvířete bez platného jízdního dokladu 150 Kč


Pozn. černý pasažér = cestující bez platného jízdního dokladu; šedý pasažér = cestující, u jehož časové či SMS jízdenky dšlo k překročení platnosti v toleranci do 2 minut jízdenka

Prokáže-li cestující do 15 kalendářních dnů na místě určeném přepravcem,
že je držitelem platné časové předplatné jízdenky (neplatí pro přenosné předplatné)
zdarma
Prokáže-li cestující do 15 kalendářních dnů na místě určeném přepravcem,
že je držitelem platného jízdního dokladu a nefunkčnost PK byla způsobena jejím viditelným mechanickým poškozením (nalomením, otěrem aj.), přirážka je
40 Kč
Za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy – přirážka 1 000 Kč
Za porušení Smluvních přepravních podmínek (fyzické napadení pověřené osoby, slovní napadení pověřené osoby, útěk před pověřenou osobou, odmítnutí prokázání totožnosti - čekání na příjezd hlídky PČR) 1 500 Kč

Možnosti platby

Doplatková pokladna PMDP, a.s.

Tylova 12, 301 00, Plzeň

Tel.: 378 037 474

E-mail: pohledavky@pmdp.cz

 

Provozní doba
Pondělí, Středa 9.00 - 17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 7.30 - 15.00
Sobota, Neděle, svátky zavřeno

Mapa:

 

Bankovním převodem

Číslo účtu: 395804723/0300

Variabilní symbol: číslo Záznamu o provedené přepravní kontrole (6 - ti místné).

Částka: dle data uhrazení - do 15 dní, od 16. dne. Pro posuzování je rozhodným dnem datum připsání na účet Dopravce.


Postup při odbavení:

 • Nastupovat do vozidla s připraveným, předem opatřeným jízdním dokladem a ten bezodkladně (neprodleně) po nastoupení označit v označovači.
 • Má-li cestující na PK nebo PJ dostatečný zůstatek elektronických peněz nebo dostatečný zůstatek na účtu k BK, může být odbaven odbavovacím zařízením ve vozidle Dopravce. Toto odbavení (získání jízdenky ve vozidle) je povinen učinit bez prodlení ihned po vstupu do vozidla.
 • V případě použití SMS jízdenky má cestující povinnost nastoupit do vozidla již s přijatou platnou SMS jízdenkou v mobilním telefonu.
 • Cestující, který provedl v e-shopu Plzeňské karty dobití časového předplatného pro aktuální období je povinen tuto transakci validovat buď před nástupem do vozu, nebo bezprostředně po nástupu, pokud to vozidlový odbavovací systém umožňuje.
 • V případě, že mechanický označovač nebo odbavovací zařízení je mimo provoz, cestující použije další nejbližší zařízení.
 • Čas určený k bezodkladnému (neprodlenému) označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledával nepřipravenou jízdenku, opatřoval si jízdenku od jiných cestujících, nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s bezodkladným (neprodleným) označením jízdenky.

Povinnosti cestujícího:

 • Dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky
 • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby (revizora), které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 • na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem nebo poskytnout PK ke kontrole. Nesplní-li tuto povinnost, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými pro evidenci černého/šedého pasažéra pro případné vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem (např. občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího – viz §18a, odst. 2d zák. č. 111/1994 Sb. a §37, odst. 5d zák. č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prokazování pověřené osoby:

 • Pověřená osoba se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. Obě evidenční čísla musí být shodná.

Odznak revizora s novým logemPrůkaz revizora s novým logem

 • Pověřená osoba je vybavena záznamovým zařízením a celý průběh přepravní kontroly může nahrávat včetně komunikace s cestujícími. Záznamové zařízení může být použito i na přepážce doplatkové pokladny Dopravce.