Přepravní kontrola a sankce za porušení přepravních podmínek

Platba

Černý pasažér
 = cestující, který nemá
platný jízdní doklad

Šedý pasažér
 = cestující, který nedodržel platnost časové
jízdenky v toleranci do 2 minut

na místě 800 Kč 500 Kč
do 15 kalendářních dní 1 200 Kč + jízdné 800 Kč + jízdné
od 16. kalendářního dne  1 500 Kč + jízdné

 

Za přepravu jízdního kola/koloběžky nebo živého zvířete bez platného jízdního dokladu, nejedná-li se o výjimky specifikované ve Smluvních přepravních podmínkách, je přirážka 300 Kč
Prokáže-li cestující do 15 kalendářních dní na místě určeném Dopravcem, že je držitelem platné časové předplatné jízdenky (neplatí pro přenosné předplatné), přirážka je 0 Kč
Prokáže-li cestující do 15 kalendářních dní na místě určeném Dopravcem, že je držitelem platného jízdního dokladu a nefunkčnost PK byla způsobena jejím viditelným mechanickým poškozením (nalomením, otěrem aj.), přirážka je 50 Kč
Za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy, je přirážka 1 500 Kč
Za porušení Smluvních přepravních podmínek dle článku 4, odst. 8, (např. fyzické napadení Pověřené osoby, slovní napadení Pověřené osoby, útěk před Pověřenou osobou, odmítnutí prokázání totožnosti, prokázání se cizím jízdním dokladem nebo průkazem) je přirážka 1 500 Kč

Možnosti platby

Doplatková pokladna PMDP, a.s.

Tylova 12, 301 00, Plzeň

Tel.: 378 037 474

E-mail: pohledavky@pmdp.cz

Provozní doba
Pondělí a Středa 9.00 - 17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 7.30 - 15.00
Sobota, Neděle, svátky zavřeno

Mapa:

Bankovním převodem

Číslo účtu: 395804723/0300

Variabilní symbol: číslo Záznamu o provedené přepravní kontrole (6 - ti místné).

Částka: dle data uhrazení - do 15 dní, od 16. dne. Pro posuzování je rozhodným dnem datum připsání na účet Dopravce.


Postup při odbavení (výňatek z článku 5 SPP):

Povinnosti cestujících týkající se Jízdních dokladů:

 1. Mít při započetí přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla Dopravce platný Jízdní doklad, to znamená:
 • nastupovat do vozidla s připraveným, předem opatřeným jízdním dokladem a ten neprodleně (ihned) po nastoupení označit v Označovači;
 • nebo mít předem zakoupený časově platný jízdní doklad (předplatné);
 • nebo mít doklad či průkaz opravňující k bezplatné přepravě nebo k přepravě za zlevněné Jízdné;
 • nebo má-li cestující na PK nebo Plzeňské mini dostatečný zůstatek Elektronických peněz nebo dostatečný zůstatek na účtu k BK, má cestující povinnost odbavit se neprodleně po nástupu do vozidla v odbavovacím zařízení;
 • nebo, v případě použití SMS jízdenky či nákupu jízdenky prostřednictvím VK, má cestující povinnost nastoupit do vozidla s přijatou a platnou SMS jízdenkou v mobilním telefonu, resp. přijatým a platným jízdním dokladem v rámci mobilní aplikace VK.
 1. Neprodlené odbavení znamená, že cestující po nástupu ihned zamíří k nejbližšímu Odbavovacímu zařízení, a to bez toho, aniž by si sedal, vyhledával nepřipravený Jízdní doklad či PK/PJ/BK pro jeho zakoupení, telefonoval nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s neprodleným (okamžitým) odbavením cestujícího.
 2. Pokud cestující přepravuje jízdní kolo, koloběžku nebo živá zvířata, musí mít platný Jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně.
 3. Cestující, který provedl v E-shopu Plzeňské karty dobití předplatného pro aktuální období nebo dobití částky do Elektronické peněženky je povinen tuto transakci validovat buď před nástupem, nebo neprodleně po nástupu do vozidla Dopravce.
 4. Dbát pokynů a příkazů Pověřené osoby Dopravce, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti osob.
 5. Mít Jízdní doklad uložen tak, aby umožnil jeho kontrolu kdykoliv během přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla.

V případě, že je Označovač nebo Odbavovací zařízení obsazeno nebo je mimo provoz, cestující použije další nejbližší funkční zařízení ve vozidle Dopravce. Pokud není možné se odbavit u Odbavovacího zařízení, je cestující povinen využít jiný typ odbavení, případně v nejbližší zastávce opustit vůz.


Průběh přepravní kontroly (výňatek z článku 4 SPP):

 1. Cestující je povinen se na výzvu Pověřené osoby prokázat platným Jízdním dokladem nebo poskytnout PK, VK či jiný doklad ke kontrole. Nesplní-li tuto povinnost, je povinen zaplatit Jízdné a Přirážku k jízdnému, není-li v těchto SPP stanoveno jinak, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými pro evidenci černého/šedého pasažéra pro případné vymáhání zaplacení Jízdného a Přirážky k jízdnému.
 2. Na výzvu Pověřené osoby je cestující povinen setrvat ve vozidle nebo na jiném určeném místě po celou dobu projednávání Přirážky k jízdnému nebo porušení Přepravního řádu. Pro následné pokračování v jízdě je však zapotřebí si zakoupit Jízdní doklad.
 3. V případě, že se cestující neprokáže stanovenými osobními údaji, pak je povinen na výzvu Pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Pokud cestující nedbá výzvy Pověřené osoby a z místa odchází, je Pověřená osoba oprávněna jej zadržet přiměřenými prostředky.

Prokazování pověřené osoby:

 1. Pověřená osoba se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. Obě evidenční čísla musí být shodná.
  Odznak přepravní kontroly
  Průkaz přepravní kontroly
 2. Pověřená osoba je vybavena záznamovým zařízením a celý průběh přepravní kontroly může nahrávat včetně komunikace s cestujícími. Záznamové zařízení může být použito i na přepážce doplatkové pokladny Dopravce.