Jednotlivé jízdné

Jednotlivé jízdné platné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)
pro držitele Plzeňské karty s aktivovaným nárokem na slevu/bezplatnou přepravu

Druh jízdenky Dítě
6 - 15 let8
Student
15 - 26 let
Dospělý

Důchodce3
do 70 let

Senioři
nad 70 let8
nepřestupní

Bezplatná
přeprava

 18 Kč

18 

 18 

 18

 9 

 9

Bezplatná
přeprava

přestupní 30 min4  - 16  16  -
přestupní 60 min4 - 20  20  10  -
přestupní 180 min4 - 34  34  17  -
přestupní 24 hod4 - 60  60  30  -

Jednotlivé jízdné platné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna) 
pro cestující bez Plzeňské karty

Druh jízdenky Dítě
6 - 15 let1
Student
15 - 26 let
Dospělý

Důchodce
do 70 let

Senioři
nad 70 let
nepřestupní

 9 Kč

 9

 18 Kč

 18

 18 

18 

 18 

18 

 18 Kč

18

přestupní 30 min4   8  16  16  16  16 Kč
přestupní 60 min4 10  20  20  20  20 Kč
přestupní 180 min4 17  34  34  34  34 Kč
přestupní 24 hod4 30  60  60  60  60 Kč

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)5

20 Kč  (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

SMS jízdenka 24 hodinová (je přestupní)5

70   (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)
nepřestupní hrazené v hotovosti u řidiče 30 
zavazadlo mimo jízdní kolo6
pes - ve výši zlevněné jízdenky7 8 Kč - 30 Kč

jízdní kolo - ve výši plnocenné jízdenky6

16  - 30 

Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnější zóny (V)

druh jízdenky

Dítě
6 - 18 let2

Student
18 - 26 let2

Dospělý Důchodce

do 65 let3

Cestující
nad 65 let2
nepřestupní

  2 Kč

  2

2 Kč

 2 

 8 Kč

 8

 4 

 4

 2 Kč

 2

přestupní 30 min4 2 Kč
přestupní 60 min4 3 Kč 12 Kč 6 Kč 3 Kč
přestupní 180 min4 4 Kč 4 Kč 16  4 Kč
přestupní 24 hod4 30  15  7 Kč
nepřestupní hrazené v hotovosti u řidiče 20 

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)5

10    (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)
zavazadlo mimo jízdní kolo6
pes - ve výši zlevněné jízdenky7 4 Kč - 20 Kč
jízdní kolo - ve výši plnocenné jízdenky6 8 Kč - 20 Kč

Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnitřní a vnější zóny (P+V)*

druh jízdenky

Dítě
6 - 15 let

Student
15 - 26 let
Dospělý Důchodce
do 70 let3
přestupní 30 min4 12 Kč 24 Kč 24 Kč 12 Kč
přestupní 60 min4 16 Kč 32 Kč 32 Kč 16 Kč
přestupní 180 min4 25 Kč 50 Kč 50 Kč 25 Kč
přestupní 24 hod4 45 Kč 90 Kč 90 Kč 45 Kč

SMS jízdenka 65 minutová (je přestupní)5

38 Kč (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

* Z důvodu rozdílné výše slev pro určité skupiny cestujících v zóně "P" a ve vnější zóně "V" neposkytuje PMDP, a.s. při nákupu jízdenky P+V zlevněnou variantu ve výši 75% z ceny základního jízdného pro skupiny cestujících uvedených v Nařízení ministerstva dopravy2 platného od 1. 9. 2018. Tyto skupiny mohou využít maximální slevy 50%, pokud na ni mají nárok v obou zónách (vnitřní "P" i vnější "V"). Pro tyto skupiny cestujících doporučujeme zakoupit jízdenky na zónu "P" a "V" odděleně, jelikož existuje velké množství možných variant slev (např. student 15-26 let jezdí v Plzni za plnocenné jízdné, ale ve vnější zóně má nárok na slevu 75%)

Pozn.: 30 minutová přestupní jízdenka z Carmanu platí bez přestupu až do cílové zastávky. To znamená, že pokud cestující nepřestoupí, platí mu jízdenka po celou dobu jízdy, i kdyby cesta trvala déle. V případě, že bude přestupovat, je platnost jízdenky 30 minut.

Zlevněné jednotlivé jízdné pro děti (od 6 do 15 let), které nemají nahraný nárok na bezplatnou přepravu na PK. Pro doložení nároku na zlevněné jízdné u dětí je při přepravní kontrole nutné spolu s jízdenkou předložit identifikační průkaz, kde je uvedeno datum narození a fotografie (žákovský průkaz, studijní průkaz), případně PK, na které je vytištěné datum narození držitele.

Plnocenné jízdné pro seniory nad 70 let, kteří nemají nahraný nárok na bezplatnou přepravu na PK. 

2 Nárok na zlevněné jízdné ve výši 75 % v zóně "V" mají:

  • cestující ve věku od 6 do 18 let (Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie)

  • žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC a potvrzením o studiu vydaným v souladu se Smluvními přepravními podmínkami.)

  • cestující starší 65 let (Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.)

    Pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany Ministerstva dopravy jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další cestu u jiného dopravce či mimo IDP musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, žákovský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími.

3 Zlevněné jízdné ve výši 50% může využít pouze držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné (nárok na zlevněné jízdné bude cestujícímu nahrán v  Zákaznickém centru PMDP, a.s., po předložení rozhodnutí o starobním důchodu nebo rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu 3. stupně). 

4 Nákup je možný prostřednictvím:

Jízdenky na zónu "V" se slevou 75% je možné zakoupit u odbavovacího zařízení ve voze nebo ve vybraných distribučních kanálech (mobilní aplikace Moje Plzeňská jízdenka, papírové jízdenky na zákaznických centrech PMDP, a.s. nebo v distribuční síti)

Na každou zakoupenou jízdenku přes mobilní aplikaci Moje Plzeňská jízdenka je do odvolání poskytnuta sleva 5 Kč (pokud je cena jízdenky vyšší než poskytnutá sleva).

Důležité upozornění k bankovním kartám: Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí, je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 1 Kč. Tato částka ale zůstává na účtu cestujícího až do řádného zúčtování jízdenek např. jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů. Více k bankovním kartám naleznete zde.

5 Cena vystavení duplikátu SMS jízdenky činí 3 Kč. Duplikát obdržíte po zaslání SMS zprávy ve tvaru PMDPD na číslo 9000603.

6 Viz tarif a přepravní podmínky. Jízdní kola je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích.

Viz tarif a přepravní podmínky.

8 Bezplatnou přepravu může využít pouze držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu (nárok nabezplatnou přepravu bude cestujícímu nahrán v  Zákaznickém centru PMDP, a.s., po předložení OP, pasu nebo rodného listu).

Ceny jsou uvedené včetně druhé snížené sazby DPH.