Jednotlivé jízdné

Jednotlivé jízdné platné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)
pro držitele Plzeňské karty s aktivovaným nárokem na slevu/bezplatnou přepravu

Druh jízdenky Dítě
6 - 15 let8
Student
15 - 26 let
Dospělý

Důchodce3
do 70 let

Senior
od 70 let8,10
nepřestupní

Bezplatná
přeprava

  20 Kč

   20 Kč

   20 Kč

    20 Kč

  10 Kč

   10 Kč

Bezplatná
přeprava

přestupní 30 min4,9 integrovaná  - 18 Kč 18 Kč 9 Kč -
přestupní 60 min4,9 integrovaná - 22 Kč 22 Kč 11 Kč -
přestupní 3 hodneintegrovaná - 38 Kč 38 Kč 19 Kč -
přestupní 24 hodneintegrovaná - 66 Kč 66 Kč 33 Kč

-

Jednotlivé jízdné platné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna) 
pro cestující bez Plzeňské karty

Druh jízdenky Dítě
6 - 15 let1
Student
15 - 26 let
Dospělý

Důchodce
do 70 let

Senior
od 70 let10
nepřestupní

 10 Kč

   10 Kč

 20 Kč

   20 Kč

20 Kč

   20 Kč

 20 Kč

   20 Kč

 

Bezplatná
přeprava

  

přestupní 30 min4,9 integrovaná   9 Kč 18 Kč 18 Kč 18 Kč -
přestupní 60 min4,9 integrovaná 11 Kč 22 Kč 22 Kč 22 Kč -
přestupní 3 hodneintegrovaná 19 Kč 38 Kč 38 Kč 38 Kč -
přestupní 24 hodneintegrovaná 33 Kč 66 Kč 66 Kč 66 Kč -

SMS jízdenka 35 minutová (je přestupní)neintegrovaná

22 Kč  (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)

SMS jízdenka 24 hodinová (je přestupní)neintegrovaná

76 Kč  (plus cena za SMS zprávu u vašeho operátora)
zavazadlo mimo jízdní kolo6  neintegrovaná
živé zvíře7  neintegrovaná ve výši zlevněné jízdenky 50%

jízdní kolo nebo koloběžka6  neintegrovaná

ve výši plnocenné jízdenky

Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnější zóny (V)

druh jízdenky Plnocenná

Zlevněná
Skupina A

Zlevněná
Skupina B

Zlevněná
Skupina C

nepřestupní

8 Kč

8

4

  2 Kč

  2

2 Kč

 2 

přestupní 60 min4,9 integrovaná 12 Kč 6 Kč 3 Kč
zavazadlo mimo jízdní koloneintegrovaná  0 Kč
živé zvířeneintegrovaná ve výši zlevněné jízdenky 50%
jízdní kolo nebo koloběžkaneintegrovaná ve výši plnocenné jízdenky

integrovaná = s integrovanou jízdenkou lze cestovat se všemi dopravci (MHD, linkové autobusy, vlaky) v rámci její časové a zónové platnosti.
neintegrovaná = platí pouze ve vozech PMDP

Skupina A: Důchodce s Plzeňskou kartou, který pobírá starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně*
                    Osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené s Plzeňskou kartou*
                    Dárce krve - držitel alespoň zlaté Janského plakety s Plzeňskou kartou*
                    Válečný veterán s Plzeňskou kartou*
                    Rodič nebo poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče a obdobném zařízení
                    Pes (pouze vozy PMDP)

*všechny slevy vázané na Plzeňskou kartu musí být aktivovány na jednom z prodejních míst PMDP

Skupina B: Senior od 65 let2
                    Student od 18 do 26 let2
                    Dítě a mládež od 6 do 18 let2

Skupina C: Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P2

Jízdenky na zónu "V" se slevou 75% je možné zakoupit u odbavovacího zařízení ve voze nebo ve vybraných distribučních kanálech (mobilní aplikace Virtuální karta, u ostatních dopravců zapojených do IDPK, papírové jízdenky na zákaznických centrech PMDP, a.s. nebo v distribuční síti).


Jednotlivé jízdné platné ve vozech PMDP pro vnitřní a vnější zóny (P+V)

    druh jízdenky   Plnocenná Zlevněná
Skupina D
Zlevněná
Skupina E
Zlevněná
Skupina F
  Zlevněná
Skupina G
přestupní 60 min4,9 integrovaná 26 Kč 24 Kč 21 Kč 15 Kč 12 Kč

Skupina D: Osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené s Plzeňskou kartou*
                    Válečný veterán s Plzeňskou kartou*
                    Rodič nebo poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče a obdobném zařízení

Skupina E: Senior od 65 let bez Plzeňské karty
                    Mládež a student od 15 do 26 let

Skupina F: Důchodce do 65 let s Plzeňskou kartou, který pobírá starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně*

Skupina G: Dítě od 6 do 15 let bez Plzeňské karty
                    Senior od 65 do 70 let s Plzeňskou kartou*

*všechny slevy vázané na Plzeňskou kartu musí být aktivovány na jednom z prodejních míst PMDP


Ceny platné od 1. 1. 2021.

Pozn.: 30 minutová přestupní jízdenka z Cardmanu platí bez přestupu až do cílové zastávky. To znamená, že pokud cestující nepřestoupí, platí mu jízdenka po celou dobu jízdy, i kdyby cesta trvala déle. V případě, že bude přestupovat, je platnost jízdenky 30 minut.

Zlevněné jednotlivé jízdné pro děti (od 6 do 15 let), které nemají nahraný nárok na bezplatnou přepravu na PK. Pro doložení nároku na zlevněné jízdné u dětí je při přepravní kontrole nutné spolu s jízdenkou předložit identifikační průkaz, kde je uvedeno datum narození a fotografie (žákovský průkaz, studijní průkaz), případně PK, na které je vytištěné datum narození držitele.

2 Nárok na zlevněné jízdné ve výši 75 % v zóně "V" mají:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let (Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie)
 • žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC a potvrzením o studiu vydaným v souladu se Smluvními přepravními podmínkami.)
 • cestující starší 65 let (Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.)
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (Nárok na slevu se prokazuje na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně Plzeňskou kartou, na které je sleva aktivována.)

  Pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany Ministerstva dopravy jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další cestu u jiného dopravce či mimo IDP musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, žákovský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími.

3 Zlevněné jízdné ve výši 50% může využít pouze držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné (nárok na zlevněné jízdné bude cestujícímu nahrán v  Zákaznickém centru PMDP, a.s., po předložení rozhodnutí o starobním důchodu nebo rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu 3. stupně). 

4 Nákup je možný prostřednictvím:

Důležité upozornění k bankovním kartám: Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek cestující zakoupí, je při prvním nákupu na bankovním účtu cestujícího ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 1 Kč. Tato částka ale zůstává na účtu cestujícího až do řádného zúčtování jízdenek např. jako nezaúčtovaná transakce. Finální zúčtování pak probíhá dle skutečně realizovaných nákupů. Více k bankovním kartám naleznete zde.

5 Cena vystavení duplikátu SMS jízdenky činí 3 Kč. Duplikát obdržíte po zaslání SMS zprávy ve tvaru PMDPD na číslo 9000603.

6 Viz tarif a přepravní podmínky. Jízdní kola je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo pouze o víkendech a státních svátcích.

Viz tarif a přepravní podmínky.

8 Bezplatnou přepravu může využít držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu (nárok nabezplatnou přepravu bude cestujícímu nahrán v  Zákaznickém centru PMDP, a.s., po předložení OP, pasu nebo rodného listu).

Nákup je možný prostřednictvím:

 • CDM ve voze PMDP (z bankovní karty, PK, PJ Mini, partnerských karet, ...)
 • mobilní aplikace Virtuální karta
 • uložení na Plzeňskou kartu
 • řidiče linkového autobusu
 • průvodčního ve vlaku
 • prodejních míst dopravců zapojených do IDPK

10 Prokázání věku je možné jen na základě předložení dokladu totožnosti, který obsahuje jméno, fotografii a datum narození (třeba OP).

Ceny jsou uvedené včetně DPH.