Nejprve vyberte zónu (P - vnitřní zóna 001 Plzeň, V - vnější zóny; hranice znázorňuje toto schéma), a následně kategorii cestujícího.
Kompletní informace o podmínkách přiznávání slev jsou dostupné v Tarifu vydávaným dopravcem, případně v SPP IDPK.

Dítě 6 - 15 let / Zóna 001 Plzeň

Do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Děti do 15 let mají nárok na bezplatnou přepravu, pokud jsou držiteli Plzeňské (nebo Virtuální) karty s aktivovaným bezplatným tarifem. V opačném případě musí kupovat jednotlivé zlevněné jízdné. Bezplatnou přepravu je nutné aktivovat na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Mládež 15 - 18 let / Zóna 001 Plzeň

365 dní (roční) 2 287 Kč
183 dní (půlroční) 1 323 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Mládež 15 - 18 let má nárok na zlevněné předplatné na základě věku, nemusí tedy předkládat potvrzení o studiu. Sleva bude aktivována na Plzeňskou/Virtuální kartu na základě předložení občanského průkazu (nebo jiného dokladu totožnosti - např. rodný list) na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Student 18 - 26 let / Zóna 001 Plzeň 

365 dní (roční)  2 287 Kč
183 dní (půlroční) 1 323 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Studenti ve věku 18 - 26 let (od 18. do 26. narozenin) mají nárok na zlevněné předplatné jízdné, a sice po předložení potvrzení o studiu (formulář PMDP, průkaz ISIC či žákovský průkaz vydávaný ministerstvem dopravy).Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou/Virtuální kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP, případně zasláním elektronického potvrzení o studiu přímo ve škole (studenti ZČU si musí o potvrzení požádat přes internet v Portálu studenta).

Dospělý / Zóna 001 Plzeň 

365 dní (roční) 4 574 Kč
183 dní (půlroční) 2 646 Kč
31 dní (měsíční) 560 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Důchodce do 65 let / Zóna 001 Plzeň

365 dní (roční) 2 287 Kč
183 dní (půlroční) 1 323 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod mají nárok na zlevněné předplatné jízdné za předpokladu, že předloží potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP. Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou/Virtuální kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Senior od 65 let / Zóna 001 Plzeň 

Senioři od 65 let mají nárok na bezplatnou přepravu na základě předložení občanského průkazu při přepravě. Další možností je prokázání se Plzeňskou/Virtuální kartou s aktivovaným bezplatným tarifem, který se aktivuje na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Invalida III. stupně / Zóna 001 Plzeň

365 dní (roční) 2 287 Kč
183 dní (půlroční) 1 323 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, mají nárok na zlevněné předplatné jízdné za předpokladu, že předloží potvrzení vydaný místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně na kterémkoli prodejním místě PMDP. Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou/Virtuální kartu.

Mateřská dovolená / Zóna 001 Plzeň 

365 dní (roční) 2 287 Kč
183 dní (půlroční) 1 323 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené mají nárok na zlevněné předplatné na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství, rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené. Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou/Virtuální kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Válečný veterán / Zóna 001 Plzeň

365 dní (roční) 2 287 Kč
183 dní (půlroční) 1 323 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Váleční veterání mají nárok na zlevněné předplatné a sleva je poskytována na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR. Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Hmotná nouze / Zóna 001 Plzeň

125 dní 924 Kč
31 dní (měsíční) 280 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou nebo Virtuální kartu na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP na maximálně 125 dnů.

Pes / Zóna 001 Plzeň 

Pes plnocenné 552 Kč
Pes zlevněné 276 Kč

Poznámka:

Plnocenné předplatné pro psa s platností na 365 dnů může využít kterýkoliv držitel Plzeňské/Virtuální karty nebo držitel nového čipu Plzeňká mini. V případě aktivování na Plzeňskou/Virtuální kartu je toto předplatné vázáno pouze na přepravu psa s konkrétním držitelem karty, předplatné na Plzeňskou mini je přenosné a se psem se tak může přepravovat kdokoli.

Zlevněné předplatné pro psa s platností na 365 dnů může využít cestující, který má nárok na bezplatnou přepravu (děti do 15 let, senioři nad 65 let a dárci krve), a je možné ho aktivovat pouze na Plzeňskou/Virtuální kartu a je vázáno na přepravu psa s konkrétní osobou.

Přenosné/firemní / Zóna 001 Plzeň 

365 dní (roční) 5 943 Kč
183 dní (půlroční) 3 434 Kč
31 dní (měsíční) 723 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Přenosné předplatné si mohou pořídit buď firmy pro své zaměstnance (firemní karta) – více informací na webu Plzeňské karty, nebo je dostupné pro všechny cestující na novém typu Plzeňská mini – více informací v článku o přenosném předplatném.

Bezplatná přeprava v zóně 001 Plzeň 

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let)
 • dítě od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), pokud má nárok aktivovaný na Plzeňské/Virtuální kartě
 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK/VK, ale stačí také pouze průkaz ZTP)
 • držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK/VK, ale stačí také pouze průkaz ZTP/P)
 • senior starší 65 let (prokázání bezplatné přepravy je možné na základě PK/VK, ale stačí také pouze doklad totožnosti - např. občanský průkaz)
 • držitel alespoň Zlaté Janského plakety, který má na své Plzeňské/Virtuální kartě aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu
 • strážník Městské policie Plzeň ve stejnokroji
 • osoba, o které tak stanoví zákon.

Dítě 6 -15 let / Zóna Vnější

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.

Mládež 15 - 18 let / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem (např. občanský průkaz), který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Student 18 - 26 let / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Nárok se prokazuje platným studentským průkazem ISIC, nebo platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.

Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP, případně zasláním elektronického potvrzení o studiu přímo ve škole (studenti ZČU si musí o potvrzení požádat přes internet v Portálu studenta).

Dospělý / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 2 900 Kč
183 dní (půlroční) 1 584 Kč
31 dní (měsíční) 330 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Důchodce do 65 let / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby do 65 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně mají nárok na zlevněné jednotlivé i předplatné jízdné za předpokladu, že mají na Plzeňské (nebo Virtuální) kartě aktivovaný nárok na zlevněnou jízdenku, který jim bude aktivován po předložení potvrzení o pobírání důchodu na jednom z prodejních míst PMDP.

Senior od 65 let / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Slevu je na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu nutné aktivovat na prodejním místě PMDP.

Invalida III. stupně / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Osoby, které jsou invalidní ve III. stupni, mají nárok na zlevněné předplatné jízdné za předpokladu, že předloží průkaz vydaný místně příslušnou okresní správou ČSSZ (obsahuje QR kód) nebo rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu pro invaliditu III. stupně na kterémkoli prodejním místě PMDP. Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou/Virtuální kartu.

Mateřská dovolená / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je poskytována na základě předložení potvrzení České správy sociálního zabezpečení o přiznání peněžité pomoci v mateřství (sleva je poskytována po dobu 2 let od vydání potvrzení), rozhodnutí/oznámení Úřadu práce o přiznání rodičovského příspěvku (sleva je poskytována po celou dobu platnosti rozhodnutí/ oznámení) nebo potvrzení od zaměstnavatele, že je osoba na mateřské či rodičovské dovolené.

Slevu je nutné aktivovat na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na kterémkoli prodejním místě PMDP.

Držitel alespoň zlaté Janského plakety / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva bude přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. Nárok na slevu musí být nahrán na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na prodejním místě PMDP a je prokazován platným průkazem vydaným Českým červeným křížem, případně originálem potvrzení z transfuzního oddělení s prokazatelně provedenými alespoň čtyřiceti bezpříspěvkovými odběry krve.

Držitel alespoň zlaté Janského plakety + Důchodce / Zóna Vnější

365 dní (roční) 365 Kč

Poznámka:

Sleva bude přiznána držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, který zároveň pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Nárok na slevu musí být nahrán na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na prodejním místě PMDP a je prokazován platným průkazem vydaným Českým červeným křížem a potvrzením o pobírání důchodu.

 

Válečný veterán / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 1 450 Kč
183 dní (půlroční) 792 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu na základě předložení Průkazu/Osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR na jednom z prodejních míst PMDP.

Hmotná nouze / Zóna Vnější 

125 dní (čtvrtletní) 604 Kč
31 dní (měsíční) 165 Kč
volný tarif (1 - 125 dnů)

Kompletní ceník

Poznámka:

Sleva je aktivována na Plzeňskou nebo Virtuální kartu na základě předložení Potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze na jednom z prodejních míst PMDP na maximálně 125 dnů.

ZTP nebo ZTP/P / Zóna Vnější 

365 dní (roční) 725 Kč
183 dní (půlroční) 396 Kč
31 dní (měsíční) 82 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Nárok na zlevněné předplatné se aktivuje na Plzeňskou (nebo Virtuální) kartu, a sice po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P na jenom z prodejních míst PMDP.

Přenosné/firemní / Zóna Vnější

365 dní (roční) 3 903 Kč
183 dní (půlroční) 2 256 Kč
31 dní (měsíční) 440 Kč
volný tarif (1 - 365 dnů) Kompletní ceník

Poznámka:

Přenosné předplatné si mohou pořídit buď firmy pro své zaměstnance (firemní karta) – více informací na webu Plzeňské karty, nebo je dostupné pro všechny ostatní cestující na novém typu PJ mini – více informací v článku o přenosném předplatném.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně

 • dítě do 6 let (do dosažení 6 let),
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů),
 • osoba, která dovršila 80 let a zároveň je držitelem Plzeňské karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Bezplatná přeprava ve vnější zóně na linkách PMDP do Starého Plzence

Mimo výše uvedené kategorie cestujících má na linkách do Starého Plzence bezplatnou přepravu:

 • držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
 • držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • osoba, která dosáhla věku 65 let
 • držitel Plzeňské karty, který je držitelem alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě

Starý Plzenec a Letkov / Zóna Vnější - pouze vozy PMDP

Starý Plzenec

  Plnocenné Zlevněné 50%
365 dní 1 320 Kč 660 Kč
31 dní 150 Kč 75 Kč

Poznámka:

Toto předplatné je platné pouze ve vozech PMDP. Na slevu 50% mají nárok tyto skupiny cestujících: dítě 6 - 15 let, mládež 15 - 18 let student 18 - 26 let, důchodce do 65 let, osoba na mateřské dovolené a válečný veterán. Dárce krve, držitel průkazu ZTP či ZTP/P a Senior nad 65 let cestují vozy PMDP do Starého Plzence bezplatně.

Letkov

  Plnocenné Zlevněné 50% Zlevněné 75%
365 dní 1 760 Kč 880 Kč 440 Kč
31 dní 200 Kč 100 Kč 50 Kč

Poznámka:

Toto předplatné je platné pouze ve vozech PMDP. Na slevu 50% mají nárok tyto skupiny cestujících: děti 6 - 15 let, mládež 15 - 18 let studenti 18 - 26 let, důchodce do 65 let, senioři od 65 let, osoby na mateřské dovolené, dárci krve a váleční veteráni. Nárok na slevu 75% mají tyto skupiny cestujících: držitelé průkazu ZTP či ZTP/P.