Stížnost

Obecná pravidla pro nejčastější důvody stížností:

Cestující je povinen mít při započetí přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla dopravce platný jízdní doklad, to znamená:

  • nastupovat do vozidla s připraveným, předem opatřeným jízdním dokladem a ten neprodleně (ihned) po nastoupení označit v označovači,
  • nebo má-li cestující na PK nebo Plzeňské mini dostatečný zůstatek elektronických peněz nebo dostatečný zůstatek na účtu k BK, má cestující povinnost odbavit se neprodleně po nástupu do vozidla v odbavovacím zařízení,
  • nebo v případě použití SMS jízdenky či nákupu jízdenky prostřednictvím VK má cestující povinnost nastoupit do vozidla s přijatou a platnou SMS jízdenkou v mobilním telefonu resp. přijatým a platným jízdním dokladem v rámci VK.

Neprodlené odbavení znamená, že cestující po nástupu ihned zamíří k nejbližšímu odbavovacímu zařízení, a to bez toho, aniž by si sedal, vyhledával nepřipravený Jízdní doklad či PK/BK pro jeho zakoupení, telefonoval nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s neprodleným (okamžitým) odbavením cestujícího.

Je povinností cestujícího být přítomen v prostoru zastávky nejpozději před zahájením odbavování cestujících vozidlem MHD, tedy ještě před příjezdem daného spoje. Jakékoliv nestandardní počínání, jako je např. dobíhání v době, kdy řidič již ukončil odbavení cestujících a připravuje se na výjezd ze zastávky, může vést k mimořádným situacím a ke konfliktům.

Dle Smluvních přepravních podmínek je povoleno přepravovat nápoje pouze v uzavřených obalech, které v případě mimořádné situace odolají rozlití tekutiny a předejde se tak poškození cizí věci, např. při pádu. Jsme toho názoru, že nápojový kelímek (byť uzavřený víčkem) či plechovka v této situaci neobstojí a dopravcem pověřená osoba má právo Vás z přepravy vyloučit. Konzumace nápojů a potravin je v našich vozech striktně zakázána.

Obecně lze říci, že normy požadují zastavení vozidla co možná nejblíže k hraně zastávky. Tato vzdálenost však není nikde blíže specifikována. Logika věci velí, že by po zastavení vozu v zastávce měl být řidič schopen sklopit nájezdovou plošinu k prostoru pro kočárky a invalidní vozíky, taktéž by předními dveřmi měli bez obtíží nastupovat a vystupovat nevidomí cestující. Mnohde však délka vyznačení zastávky, parametry vjezdového klínu zálivu nebo provozní poměry ani neumožňují autobusu nebo trolejbusu zajet dveřmi těsně k nástupní hraně, a v těchto případech je nutná asistence spolucestujících či řidičova. Rovněž při těsném zajetí do zastávky hrozí poškození vozidla, jelikož komfort cestujících a provoz nízkopodlažních vozidel koliduje s normou pro výstavbu zastávek veřejné dopravy, především pak s výškou nástupní hrany. Dle Smluvních přepravních podmínek je cestující povinen dát řidiči znamení k nástupu či výstupu.

Odbavení zastávky v případě sjezdu více vozidel funguje následujícím způsobem. Pokud dojde k souběžnému zastavení dvou vozů v jedné zastávce a v jednom směru, odbavení probíhá standardně a řidič druhého vozidla již není povinen opětovně zastavit u označníku zastávky. To vše za předpokladu, že je záliv zastávky dostatečně dlouhý a vozy se tam vejdou.

V případě souběhu odbavení tří a více vozů, je řidič třetího vozidla (a případně dalších) povinen zastavit u označníku zastávky. Samozřejmě je zde možnost odbavení bez odkladu, aby zbytečně nezdržoval cestující, kteří chtějí vystoupit nebo přestoupit, avšak po ukončení a odjezdu prvních dvou vozů je stále povinen odbavit u označníku.

Pravidla pro přepravu cestujících v městské dopravě v Plzni upravují Smluvní přepravní podmínky, které jsou závazné jak pro naši společnost coby dopravce, tak pro cestující. Zde je také uvedeno, že negarantujeme plynulý přestup mezi spoji jednotlivých linek a řidiči jednotlivých vozidel nemají povinnost na sebe navzájem čekat (vyjma případů vyznačených v jízdních řádech, např. ve večerních a nočních hodinách, o víkendech, tedy v provozu s delším intervalem). To je dáno zejména velkou proměnlivostí dopravní situace v Plzni, kratšími intervaly na denních linkách i rizikem přenášení zpoždění mezi spoji a linkami.

Ve věci posuzování a dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích jsou kompetentní především orgány Policie ČR, které jsou dle ustanovení zákona 361/2000 Sb. povinny kontrolu a dozor nad účastníky silničního provozu vykonávat.

Všechny vozy MHD, které jsou vybaveny klimatizací v prostoru cestujících a jsou zařazeny do provozu, mají tento systém funkční. Jeho aktivace po zapnutí vozu je automatická a provoz je řízen řídící jednotkou vozidla, tedy nezávisle na vůli řidiče. Úroveň chlazení nebo topení je úměrná vnější teplotě, kdy teplotní čidla vyhodnocují rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou a dle nastavených algoritmů buď topí, nebo chladí nebo pouze ventilují. Aby tento systém byl efektivní, je zapotřebí doeliminovat ostatní vlivy - uzamčení oken, otevírání dveří formou samoobslužného ovládání cestujícími. Takto je to praktikováno třeba u moderních vlakových souprav, které se již vyrábějí pouze s pevnými okny, kde je možnost otevření vyloučena. Pokud je na trati zjištěn problém s funkcí automatického řízení teploty, jsou okénka bezodkladně řidičem odemčena, do okamžiku než dojde k výměně vozu.

Klimatizační jednotky jsou výrobcem nastavené dle normy EN ČSN 14750-1, kdy nastavení vnitřní teploty odpovídá úrovni vnější teploty (dle nastavené ekvitermní křivky výrobcem). Často se setkáváme se stížnostmi, že chlazení či topení není dostatečné nebo naopak nadbytečné - pocitově je vnímání tepelného komfortu velmi subjektivní a není možné vyhovět každému. Z toho důvodu užíváme nastavení výrobce vozu dle schválené normy a doporučení hygieny.

Vozidla, která klimatizací pro cestující vybavena nejsou, mají i přesto vnitřní ventilaci ovládanou řidičem a v těchto vozidlech se postranní okénka nezamykají, aby bylo možné řídit teplotní komfort samotnými cestujícími. Zde jsou tyto zásahy žádoucí.

Pokud budete mít v budoucnu pochybnosti o funkčnosti klimatizace v prostoru cestujících, vzneste na vhodném místě (zastávka, konečná) dotaz přímo na řidiče, který může bezprostředně a bezodkladně chlazení zkontrolovat a případný nedostatek či závadu ve spolupráci s vozovnou vyřešit.

Provoz MHD je provozován v souladu se zadáním objednavatele města Plzně, v jehož kompetenci je stanovení tras, zastávek a intervalového pokrytí jednotlivých linek. Obsazenost vozidel je pravidelně monitorována prostřednictvím automatického počítání cestujících, kterým je vybavena část vozového parku PMDP. K účelovému monitorování pak dochází i na základě námětů cestujících nebo i postřehů samotných řidičů našich vozidel. V případě dlouhodobého přeplňování vybraných spojů nebo linky MHD jsou pak projednány s objednavatelem dopravy návrhy na úpravu provozu. Stanovení vybraných zastávek na znamení vychází ze zhodnocení počtu spojů, které v zastávce účelně zastaví a odbaví cestující a které nikoli. Data jsou čerpána ze systému počítání cestujících vždy za dlouhé období. Seznam zastávek na znamení byl vytvořen v součinnosti a následném schválení objednatelem MHD, Správou veřejného statku města Plzně. Ohledně režimu zastávek na znamení doplňujeme, že pro nástup v zastávce postačí, aby cestující stál viditelně v prostoru zastávky, tj. nemusí mávat. Z tohoto pohledu se pro cestující vně vozu nic nemění. Pro výstup v zastávce je potřeba včas stisknout tlačítko STOP, třeba již po odjezdu z předchozí zastávky.

Pokud se stížnost týká některého z výše uvedených témat, nebudeme se jí zabývat. V opačném případě použijte následující formulář.

Abychom mohli Vaši stížnost prošetřit, uvádějte co nejvíc konkrétních údajů (např. ev.č. vozu, čas odjezdu, číslo linky, směr jízdy, místo nástupu, číslo Plzeňské karty atp.).

Stížnosti obsahující vulgární, hanlivé nebo urážlivé výrazy, stížnosti nesrozumitelné nebo zmatené a stížnosti anonymní (bez uvedení jména a příjmení) budou odloženy bez prošetření a nebude na ně brán zřetel.

Stížnost je zákazník povinen podat nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku předmětu stížnosti.