Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a se zákonem 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavedly Plzeňské dopravní podniky, a.s. (dále jen „povinný subjekt“) vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), resp. interní kanál, jenž umožňuje oznamovateli podat oznámení o možném protiprávním jednání v rámci povinného subjektu. VOS představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (https://www.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem. Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit přímo povinný subjekt.

Kdo může být oznamovatelem a co musí být obsahem oznámení?

Oznamovatelem ve smyslu Zákona je fyzická osoba, která učinila oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie1), nebo
 14. fungování vnitřního trhu2) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
  1) Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.
  2) Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správa svěřenského fondu,
h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe, stáž, nebo
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

PMDP, a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle ustanovení Zákona.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě dle podmínek Zákona známa. V případě podání anonymního oznámení, bere oznamovatel na vědomí, že nemůže uplatňovat všechna práva oznamovatele, nejedná-li se o osobu, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Ochrana přísluší pouze oznamovatelům, kteří podají oznámení prostřednictvím VOS, přičemž jednali v dobré víře a museli mít oprávněný důvod se domnívat, že jimi oznamované skutečnosti jsou pravdivé.

Oznamovatel je taktéž chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří případy, kdy oznamovatel jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin nebo neměl oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání.

Z oznamování jsou současně vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele. Takovými informacemi jsou informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb či jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel také nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti stanovené Zákonem (např. notáře, státního zástupce, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, soudce, daňového poradce a dalších) a povinnost mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci či při poskytování zdravotních služeb.

Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen za protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

Jakým způsobem je možné oznámení prostřednictvím VOS podat?

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

a) elektronicky (viz odkaz pod textem „Podat oznámení“ s interaktivním formulářem pro podání oznámení níže)
b) v listinné podobě na adresu:
   Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
   Denisovo nábřeží 920/12
   301 00 Plzeň - Východní Předměstí
   obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně

a) telefonicky
b) na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 14 dnů na sjednaném diskrétním místě).

Příjem ústních oznámení je zajištěn v pracovních dnech a v pracovní době od 8:00 do 14:00 hodin.

Pozn.: v případě ústního podání bude pořízena zvuková nahrávka oznámení pouze se souhlasem oznamovatele nebo záznam, který zachytí podstatu ústního oznámení, ke kterému se oznamovatel může vyjádřit. Oznámení jsou uchovávána pouze v rozsahu po dobu, která je nezbytná a přiměřená pro účely splnění požadavků Zákona či jiných požadavků dle unijního či vnitrostátního práva.

Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno do PMDP (razítko na obálce) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení. U e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu. V případě ústního podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou.

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Pavel Mainzer, MBA
Tel. č.: +420 378 037 517
e-mail: compliance@pmdp.cz

Nakládání s osobními údaji bude probíhat v souladu se zásadami ochrany soukromí podle platné právní úpravy zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti: oznamovatel.justice.cz.

Oznamovatel může oznámení uveřejnit (zpřístupnit informace uvedené v oznámení veřejnosti), nastane-li jeden z níže uvedených případů:

a) V návaznosti na podané oznámení nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření.
b) Nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení, ohrožení bezpečnosti, života a zdraví.
c) Není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Uveřejnění by tedy mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů.

Co následuje po podání oznámení prostřednictvím VOS?

Přijetí a řádné posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě). Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení či v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, o čemž oznamovatele vždy vyrozumí.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Podat oznámení