Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s ochranou osobních údajů

1 Úvodní informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Účinnosti nabývá od 25. května 2018. V ČR jej upřesňuje právní úprava v podobě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2 Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen PMDP)

sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 25220683

DIČ: CZ25220683

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou B 710

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Chval

e-mail: poverenec@pmdp.cz

mobil: +420 724 361 999

pro kontakt ohledně ochrany osobních údajů lze využít i infolinku PMDP na čísle 371 655 600 (po‑pá 7:00-18:00).

3 Pravidla a rozsah zpracování osobních údajů ve společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou u nás čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou zejména, nikoli však výlučně:

 • vedení evidence uživatelů systému Plzeňská karta;
 • vedení evidence uživatelů systému Plzeňská vstupenka;
 • vedení evidence „černých pasažérů“;
 • provozování eshopu reklamních předmětů;
 • vydávání newsletterů.

Společnost při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.

PMDP zpracovává osobní údaje, které spadají do kategorií:

 • identifikační údaje;
 • adresní údaje;
 • popisné údaje;
 • údaje o využívání služeb;
 • údaje o třetích osobách (např. o zákonném zástupci v případě nezletilých osob).

PMDP nezpracovávají osobní údaje zvláštní kategorie, jako jsou údaje o etnickém původu, příslušnosti k politickým stranám, příslušnosti k církvi apod.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Zpracování provádíme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu osobní údaje likvidujeme nebo anonymizujeme. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nedržíme déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

PMDP zpracovávají Vaše osobní údaje rovněž k zajištění ochrany oprávněných zájmů PMDP, přičemž takové zpracování nevyžaduje souhlas subjektů údajů. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

4 Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně v rámci PMDP. Při zpracování některých dat spolupracujeme též s externími zpracovateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro PMDP provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše údaje jsou předávány např. těmto zpracovatelům:

 • partneři systému Plzeňská karta;
 • partneři systému Plzeňská vstupenka (pořadatelé kulturních akcí nebo prodejci);
 • provozovatel Zúčtovacího centra Plzeňské karty;
 • poskytovatel městských ICT služeb.

Příjemci osobních údajů mohou být rovněž soudy, exekutoři, orgány veřejné moci, Policie ČR apod.

PMDP nepředávají data do třetích zemí.

5 Poučení o právech subjektů údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají – máte právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány vaše osobní údaje ve společnosti PMDP. Společnost vám poskytne kopie nebo výpis zpracování osobních údajů.

Máte právo, aby PMDP bez zbytečného odkladu opravily nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na výmaz údajů, které jste poskytli PMDP na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Máte právo, aby PMDP omezily zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud PMDP zpracovávají osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými jsou PMDP pověřeny,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PMDP či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Výše popsaná práva jsou vyřizována na vaši písemnou žádost a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat osobně na předepsaných formulářích v zákaznickém centru PMDP – Denisovo nábřeží 12, Plzeň.

Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, máte právo na tuto skutečnost upozornit zástupce PMDP na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

 

Protection of personal data

Datenschutz