Povinné údaje

Zde uvedené informace jsou povinně zveřejněny podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 

Název

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je právnickou osobou, akciovou společností, zapsanou v obchodním rejstříku, pod sp. zn. B 710 vedenou Krajským soudem v Plzni. Důvodem založení je výkon podnikatelské činnosti především v oblasti poskytování a zajišťování městské hromadné dopravy. Zakladatelské dokumenty, stejně jako veškeré doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách www.justice.cz .

Organizační struktura

Organizační struktura společnosti
Členové představenstva jsou zveřejněni na webových stránkách www.justice.cz .

Kontaktní spojení

viz Kontakty

Bankovní spojení

Účet vedený u Československé obchodní banky a.s. (ČSOB) Plzeň, č. ú. 117 433 803 / 0300

25220683

DIČ

CZ25220683, plátce DPH

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb

Všeobecné obchodní podmínky

Dokumenty

Zakladatelské dokumenty, účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora o hospodaření povinného subjektu jsou zveřejněny ve sbírce listin na webových stránkách www.justice.cz . Další dokumenty, např. Smluvní přepravní podmínky, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách.
Povinný subjekt není rozpočtovou organizací.

Žádosti o informace

Svobodný přístup k informacím poskytovaným PMDP, a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Žádost lze podat:

  • ústně (viz kontakty) a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je třeba podat žádost písemně
  • písemně – osobně doručená na PMDP, a.s, Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň (3.patro, kancelář č. 32)
  • písemně na adresu Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň
  • v elektronické podobě musí být podána na adresu podatelny pmdp@pmdp.cz

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech. Tyto informace jsou zveřejněny v kontaktech. Místem pro ústní či písemné podání stížností, žádostí či návrhů je vždy sídlo povinného subjektu. Adresa sídla společnosti je Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00. Úkony lze činit i ve formě elektronické na adrese pmdp@pmdp.cz .

Opravné prostředky

Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se podávají písemnou formou na adresu PMDP, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň. O opravném prostředku rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace v PMDP, a.s.

Předpisy

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Licenční smlouvy

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zprávy jsou uvedeny na stránce Výroční zprávy

Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na dotazy jsou uvedeny zde