Dynamický dispečink

30. 5. 2010

Stručný popis projektu

Projekt „Dynamický dispečink“, který je I. etapou série projektových záměrů „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni“, představuje nový dispečerský systém pro sledování, řízení a vyhodnocování veřejné dopravy a ostatních prostředků Plzeňských městských dopravních podniků. Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu, spolehlivost a přesnost veřejné dopravy, vybudovat moderní nezávislé dispečerské pracoviště, zajistit přenosy hlasu i dat v celém systému veřejné dopravy, vytvořit dobrý základ pro navazující systémy – řízení Integrované dopravy Plzeňska a spolupráci se záchrannými složkami. Na I. etapu navazují další projekty: II. Preference na světelně řízených křižovatkách, III. Inteligentní zastávky, IV. Informační servis pro cestující ve vozidlech, V. Provázání s integrovaným dopravním systémem.

Nové pracoviště Dynamického dispečinku je vybaveno pro nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Na zobrazovací stěně a pracovních stanicích sledují dispečeři v reálném čase GPS polohy vozidel, mají přehled o odchylkách od jízdního řádu a další informace o vozidlech. Kromě možnosti přímé hlasové komunikace s vozidly a cestujícími mají možnost odesílat na vozy textové zprávy, na dálku měnit informace na světelných panelech ve vozech apod. Pro přenosy dat byla vybudována radiová síť nezávislá na provozu a výpadcích veřejných sítí. Pracoviště nového dispečinku má navíc zálohované i elektrické napájení pomocí energocentrály. Ve vozovnách je zajištěna aktualizace dat ve vozidlech tak, že se vozidla v noci sama probouzejí, zjišťují aktuální data a automaticky se přehrávají periferní informační systémy. Vozidla byla vybavena novými palubními počítači, radiostanicemi a dalšími prvky. Řidiči ovládají palubní počítač pomocí dotykového terminálu, na kterém vidí svůj jízdní řád, aktuální časovou odchylku nebo zprávy z dispečinku.

Pracoviště Dynamického dispečinku na Denisově nábřeží 12 bylo uvedeno do provozu 1. ledna 2010 a zároveň s tím byl definitivně opuštěn původní dispečink na Palackého náměstí.


Hlavní přínosy projektu

Plzeňské městské dopravní podmínky přepraví denně více než dvě stovky tisíc cestujících. Atraktivita veřejné dopravy a její konkurenceschopnost vůči individuální dopravě závisí nejen na hustotě spojů, ale i na přesnosti dodržování jízdního řádu a zajištění včasné informovanosti veřejnosti o změnách v dopravě. Dynamický dispečink zlepšuje kontrolu práce řidičů, zvyšuje akceschopnost řídícího personálu při náhlých situacích, ať už jsou to dopravní kolony, nehody, uzavírky nebo živelné pohromy. Díky tomu se daří předcházet delším výpadkům nabídky dopravního spojení a zkracovat délku nepravidelností v dopravě. Přesná a spolehlivá veřejná doprava vytváří kvalitnější nabídku a tím může předcházet zahlcování města individuální dopravou a s tím spojeného snižování dopravní propustnosti.

V nejbližších letech se předpokládá zejména zlepšení řízení přestupních vazeb, vybudování prvních 12 inteligentních zastávek – pilotní projekt, automatické stavění výhybek tramvajemi i trolejbusy, preference vozů MHD na světelně řízených křižovatkách a užší provázanost dispečinku na složky Integrovaného záchranného systému. Výzvami pro další rozvoj je zejména podpora řízení vazeb na regionální dopravu a poskytování aktuálních informací pro cestující na internetu, v mobilu apod.

Název projektu Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy – I. etapa: Dynamický dispečink PMDP
Realizace 16. 9. 2008 – 30. 4. 2010
Celkové náklady 46,5 milionů Kč (bez DPH)
Investor Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Vedoucí projektu Ing. Jiří Kohout, Ph.D.
Financování - dotace města Plzně - 27 mil. Kč
- dotace z fondů EU - ROP NUTS II Jihozápad - 9,25 mil. Kč
- vlastní prostředky PMDP, a.s. - 10,25 mil. Kč
Dodavatel GES-ELECTRONICS, a.s.

ROP NUTS II Jihozápad

zpět ...