Inteligentní zastávky

24. 7. 2012

Stručný popis projektu

Projekt „Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ je III. etapou série projektových záměrů „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni“ a plynule navazuje na předchozí úspěšný projekt "Dynamický dispečink PMDP". Pilotní projekt spolufinancovaný z ROP Jihozápad vybavil šest párů zastávek, u kterých zastavují nejvýznamnější plzeňské linky MHD. Důvodem pro výběr níže uvedených zastávek je návaznost na předtím čerstvě dokončené rekonstrukce tratí a komunikací, kdy byly připraveny elektrické přípojky i pro tyto elektronické panely. Realizace projektu se tak obešla bez rozsáhlých a neúměrně drahých stavebních prací. Panely naleznete v těchto zastávkách:

  • Mrakodrap
  • U Práce, Americká
  • Výstaviště
  • Habrmannova
  • Lékařská fakulta, Karlovarská
  • Pod Záhorskem

„Inteligentní zastávka“ je elektronický informační systém, který poskytuje cestujícím na zastávce aktuální textové a zvukové informace o dopravě. Panely zobrazují čísla linek, směr, čas do skutečného odjezdu nejbližších spojů a dále také textové zprávy z dispečinku informující o změnách provozu. Časy předpokládaných odjezdů zasílá dispečink přímo po vlastní rádiové síti, zahrnují tedy aktuální zpoždění jednotlivých spojů. Při výlukách, uzavírkách, nehodách apod. budou panely zobrazovat informace o přičinách přerušení provozu, předpokládané době jeho obnovení, trasách náhradních spojů atd. Pro zobrazení se využívá technologie LED diod s řízením jasu, která zaručuje velmi dobrý kontrast za všech světelných podmínek, a tedy i čitelnost zobrazovaných textů. Přitom zároveň snižuje spotřebu elektrické energie a zaručuje dlouhou životnost panelů.

Důraz je kladen i na akustické vybavení pro slabozraké a nevidomé. Panely dokážou přečíst informace o spojích z dané zastávky, stačí povel nevidomého stisknutím tlačítka speciálního ovladače. Akustický systém bude možné využít i pro hlášení v případě závažných situací nebo ohrožení bezpečnosti cestujících. V tomto případě může dispečer mluvit z reproduktoru přímo k cestujícím. 

 

Nový systém inteligentních zastávek byl předán do rutinního provozu 30. června 2012. Provoz panelů je nekomerční, tj. bez reklamy. Všech dvanáct elektronických panelů je řízeno z velína Dynamického dispečinku PMDP.


Hlavní přínosy projektu

Zastávky jsou vstupní branou veřejné dopravy, místem, kde se občané rozhodují o využití jejích služeb. Na jejich vybavenosti záleží, bude-li nabídka veřejné dopravy dostatečně atraktivní pro cestující. Nároky zákazníků na poskytované služby se neustále zvyšují. Včasný a úplný informační servis je považován za samozřejmost. Inteligentní zastávky jsou přátelsky nabídnutou rukou zákazníkům, zobrazují aktuální informace o všech nejbližších odjezdech i stavu dopravy. Nejvýznamnější je tento servis ve chvílích, kdy je plynulost dopravy narušena, např. hustým provozem, nehodami nebo výlukami. V tom případě se stávají jediným bezprostředním komunikačním kanálem, který dokáže všechny cestující na zastávce informovat o situaci. Bohužel ke zpoždění či narušení provozu dochází poměrně často. Pokud cestující dostane informaci včas, získává určitou jistotu, že je doprava skutečně řízena a je předvídatelná. Může pak vybírat jiné alternativy spojení, nebo alespoň odhadnout, jak se zdrží při své cestě. Smyslem tohoto projektu tedy je zásadním způsobem zlepšit kvalitu veřejné dopravy v Plzni. Zvýšit její konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě.

Zastávky a jejich okolí, zejména u přestupních uzlů, jsou místem přirozené kumulace obyvatel města. Včasné doručení informací může předejít zbytečnému chaosu a napomoci řízení krizových situací v dopravě. Obdobný systém inteligentních zastávek již několik let úspěšně funguje v Brně, Olomouci a Českých Budějovicích, zcela běžný je například ve většině německých a švýcarských měst. Plzeň se tak řadí mezi vyspělá evropská města s moderní informační infrastrukturou pro veřejnou dopravu.

Realizace pilotního projektu je klíčová pro možnost dalšího postupného rozšiřování inteligentních zastávek v Plzni na další významné přestupní uzly, např. v sadech Pětatřicátníků, na tramvajových a trolejbusových zastávkách u Hlavního nádraží ČD a autobusového nádraží. Výhodou bude již hotový základ technického řešení, zejména datových komunikací a softwarových aplikací na dispečinku. Proto doufáme, že se Plzeňané v dohledné době dočkají dalších inteligentních panelů, které jim usnadní a zpříjemní cestování veřejnou dopravou.

 

Název projektu Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy – III. etapa: Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy
Realizace 15. 8. 2011 – 30. 6. 2012
Náklady 5,4 milionů Kč (bez DPH)
Investor Statutární město Plzeň zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem Správy veřejného statku města Plzně
Vedoucí projektu Ing. Jiří Kohout, Ph.D.
Financování - dotace z fondů EU - ROP NUTS II Jihozápad - 4,8 mil. Kč
- vlastní prostředky města Plzně - 0,6 mil. Kč
Dodavatel GES-ELECTRONICS, a.s.

ROP NUTS II Jihozápad

zpět ...