Projekt IROP - Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021

29. 9. 2021

eu logo

Dne 1. 9. 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 50 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP); specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Tato výzva podporuje mimo jiné i aktivity v nákupu bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Uvedený dotační program umožňuje podání žádosti o dotaci na nákupy bezemisních a nízkoemisních vozidel realizované od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023.

Na základě vypsání 34. výzvy Statutárního města Plzně jako zprostředkujícího subjektu IT Strategie plzeňské metropolitní oblasti k předkládání žádosti o podporu projektu a 57. výzvy nositele ITI: Obměna vozového parku využívající drážní systémy dne 25. 6. 2021započaly práce související s přípravou podkladů pro zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu včetně zajištění povinných příloh žádosti. Po zpracování Studie proveditelnosti, žádosti o dotaci z IROP a kompletaci všech příloh projektu bude žádost prostřednictvím systému MS2014+ elektronicky podána v příslušných termínech stanovených výzvou.

Řídící výbor ITI plzeňské metropolitní oblasti schválil dne 15. 9. 2021 projektový záměr Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021. PMDP, a.s., proto v současné době připravují podání žádosti o podporu na spolufinancování z této výzvy na nákup 2 ks nových 12metrových nízkopodlažních (bezbariérových) trolejbusů bez alternativního zdroje energie. Přepokládaná požadovaná dotace poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj by mohla dosáhnout 18,9 mil. Kč, tj. 85 % způsobilých výdajů projektu.

Část dodávky v počtu 19 ks trolejbusů, na kterou PMDP, a.s. rovněž čerpaly dotaci v rámci 50. výzvy, byla již realizována mezi roky 2016 a 2018 a další část dodávky v počtu 2 kusů trolejbusů byla realizována v roce 2020. Pořízení dalších 12 ks nízkopodlažních trolejbusů v letech 2015 až 2019 bylo podpořeno také z IROP v rámci individuální 20. výzvy IROP - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - SC 1.2.

Realizací projektu dojde k nákupu trakčních vozidel městské dopravy (trolejbusů) využívajících alternativní zdroje paliv (elektřina) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby - 2 ks nových nízkopodlažních trolejbusů v délce 12m. Vozidla splňují normu EURO 6 pro přepravu osob a plně zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace (vozy budou vybaveny moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými a slabozrakými a neslyšícími). Nasazení nízkopodlažních vozidel usnadní cestování nejen handicapovaným občanům, ale přivítají jej i ostatní cestující.

Modernizace vozového parku MHD v Plzni přispěje k podpoře zájmu cestujících o cestování veřejnou dopravou. Účelem pořízení bezemisních vozidel pro přepravu osob je zmírnění negativních dopadů v dopravě.

zpět ...