Projekt IROP - Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021

29. 10. 2023

eu logo

Dne 1. 9. 2016 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 50 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP); specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Tato výzva podporuje mimo jiné i aktivity v nákupu bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Uvedený dotační program umožňuje podání žádosti o dotaci na nákupy bezemisních a nízkoemisních vozidel realizované od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023.

Na základě vypsání 34. výzvy Statutárního města Plzně jako zprostředkujícího subjektu IT Strategie plzeňské metropolitní oblasti k předkládání žádosti o podporu projektu a 57. výzvy nositele ITI: Obměna vozového parku využívající drážní systémy dne 25. 6. 2021započaly práce související s přípravou podkladů pro zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu včetně zajištění povinných příloh žádosti. Po zpracování Studie proveditelnosti, žádosti o dotaci z IROP a kompletaci všech příloh projektu bude žádost prostřednictvím systému MS2014+ elektronicky podána v příslušných termínech stanovených výzvou.

Řídící výbor ITI plzeňské metropolitní oblasti schválil dne 15. 9. 2021 projektový záměr Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021. PMDP, a.s., proto v současné době připravují podání žádosti o podporu na spolufinancování z této výzvy na nákup 2 ks nových 12metrových nízkopodlažních (bezbariérových) trolejbusů bez alternativního zdroje energie. Přepokládaná požadovaná dotace poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj by mohla dosáhnout 18,9 mil. Kč, tj. 85 % způsobilých výdajů projektu.

Část dodávky v počtu 19 ks trolejbusů, na kterou PMDP, a.s. rovněž čerpaly dotaci v rámci 50. výzvy, byla již realizována mezi roky 2016 a 2018 a další část dodávky v počtu 2 kusů trolejbusů byla realizována v roce 2020. Pořízení dalších 12 ks nízkopodlažních trolejbusů v letech 2015 až 2019 bylo podpořeno také z IROP v rámci individuální 20. výzvy IROP - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - SC 1.2.

Realizací projektu dojde k nákupu trakčních vozidel městské dopravy (trolejbusů) využívajících alternativní zdroje paliv (elektřina) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby - 2 ks nových nízkopodlažních trolejbusů v délce 12m. Vozidla splňují normu EURO 6 pro přepravu osob a plně zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace (vozy budou vybaveny moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými a slabozrakými a neslyšícími). Nasazení nízkopodlažních vozidel usnadní cestování nejen handicapovaným občanům, ale přivítají jej i ostatní cestující.

Modernizace vozového parku MHD v Plzni přispěje k podpoře zájmu cestujících o cestování veřejnou dopravou. Účelem pořízení bezemisních vozidel pro přepravu osob je zmírnění negativních dopadů v dopravě.


V návaznosti na předchozí informaci k dotačnímu projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016887 Nákup 2 ks nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni v r. 2021 byl od října 2021 další jeho průběh následující:

Dne 7. 10. 2021 byla podána žádost o dotaci. Dne 10. 11. 2021 došlo k dodání a k fyzickému převzetí dvou nových vozů evidenční čísla 597 a 600 za cenu 24 758 000 Kč bez DPH. Oba trolejbusy byly převzaty bez závad a zařazeny do běžného provozu MHD od 15. 11. 2021. Do konce ledna již najezdily na pravidelných linkách veřejné dopravy v Plzni dohromady 30 780 km (e.č. 497 = 16 342 km a e.č. 600 = 14 438 km). Dne 3. 12. 2021 byla žádost o dotaci schválena řídícím orgánem, přičemž dotace dosáhne výše18 857 794 Kč tzn. přes 76 % pořizovací ceny. Dne 27. 1. 2022 byl ze strany IROP vydán k projektu právní akt a do dvaceti pracovních dnů bude podána ze strany PMDP, a.s., žádost o platbu dotace.


V květnu 2023 podána Zpráva o udržitelnosti projektu č. 1.

Konec doby udržitelnosti projektu je 7. 5. 2027.

TB 597 (1)
TB 597 (5)
TB 600 (3)
TB 600 (4)

zpět ...