Projekt Nastavení systému vzdělávání a zvyšování profesních dovedností zaměstnanců

14. 3. 2012


Logo OP LZZ 

Informace o realizaci projektu

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále PMDP, a.s.) se primárně snaží kvalitou poskytovaných služeb plně uspokojit své zákazníky. Neustálé zvyšováním úrovně standardu při jejich přepravě se zrcadlí zejména v jejich informovanosti a moderních trendech v komunikaci (webové stránky, dynamický dispečink, inteligentní zastávky), v bezpečnosti a vybavenosti vozů (nové typy vozů, pohodlnější a bezpečnější vybavení) a v chování zaměstnanců, se kterými se zákazníci setkávají osobně, telefonicky nebo při písemné komunikaci (řidiči vozů, revizoři, dispečeři, prodavači-pokladníci, pracovníci zákaznické linky a jiní).

Aby společnost PMDP, a.s. sjednotila úroveň dovedností a znalostí svých zaměstnanců a dále je rozvíjela, zahájila 1. 11. 2010 dvouletý vzdělávací projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, který navazuje na do té doby již probíhající školící aktivity ve společnosti. Do té doby nebylo vzdělávání zaměstnanců řešeno příliš systémové, ale spíše dle jejich aktuální potřeby nebo na základě povinností plynoucích z platné legislativy. Proto byl v lednu 2011 zahájen komplexní vzdělávací program, který zahrnuje sedm tematických bloků rozdělených na dílčí kurzy na míru pro různé cílové skupiny zaměstnanců. Během nich se zaměstnanci např. zdokonalují v angličtině při přepravě, absolvují komunikační školení, opakují si zásady profesionálního poskytování první pomoci, prochází právním minimem v přepravě, zdokonalují se v počítačových dovednostech, analytických metodách, řízení finančních toků a dalších.
Školením projde od začátku do konce projektu více 700 klíčových zaměstnanců (z největší části řidičů MHD). Někteří zaměstnanci absolvují více kurzů v rámci několika školících bloků, všemi dílčími kurzy projde v souhrnu téměř 2700 účastníků. Do projektu je zapojen také nižší, střední a vrcholový management, odborní specialisté a administrativní pracovníci.
 

Co přinesl rok 2011

Od ledna do prosince 2011 bylo proškoleno v rámci projektu již 650 zaměstnanců. V roce 2011 se školili téměř výhradně řidiči MHD, kteří si zopakovali zásady poskytnutí první pomoci, získali základy angličtiny a absolvovali kurzy asertivního chování. V rámci projektu byly pro ně a pro řidiče vozidel do a nad 3,5 t vytvořeny také dva e-learningové kurzy - Slovíčka a fráze k přepravě osob a Předpisy pro profesionály v silničním provozu. Řidiči se naučně zábavnou formou dozvěděli, jak se správně chovat v provozu (např. dodržovat bezpečnostní zásady, dopravně provozní řád a jak se správně chovat při jízdě k zákazníkům). V průběhu projektu byla také zmodernizována počítačová učebna pro zefektivnění výuky s využitím počítačů (např. školení MS Office, e-learning) a byly vyměněny počítače na střediscích pro zlepšení podmínek zaměstnanců při absolvování e-learningových kurzů. Již 8 měsíců probíhají dlouhodobé kurzy angličtiny, které navštěvuje celkem 25 administrativních zaměstnanců a středních manažerů. Kurzy potrvají do konce března 2012.
 

Co nás čeká v roce 2012

V roce 2012 projdou školeními ostatní cílové skupiny zapojené do projektu. Čekají je např. školení MS Office, základy práva, manažerské dovednosti, zvládání konfliktních situací, statistická a finanční školení a další tzv. měkká školení. Rušno bude v učebnách PMDP do června 2012, kdy proběhnou poslední školení.
 

Ostatní informace o projektu

Téměř všechna školení probíhají prezenční formou v prostorách PMDP, a.s. V případě e-learningového kurzu se mohli kvůli usnadnění přístupu zaměstnanci připojit na kurz odkudkoli na internetové platformě pod přiděleným heslem (např. z pohodlí domova). O zdárný průběh projektu se v PMDP, a.s. stará čtyřčlenný projektový tým, který má již zkušenosti s řízením dotačních projektů. Protože se tento projekt nachází v druhé polovině své realizační doby, projektový tým pracuje už v těchto dnech na výběru auditora pro provedení povinného auditu projektu před jeho ukončením.
 

Názory některých účastníků školení

Ivana Soukupová, vedoucí odboru financí a účetnictví:
„Absolvovaná školení mi poskytla mnoho užitečných rad a informací, a to nejen v oblasti komunikačních dovedností, ale především i oblasti počítačového vzdělávání. Přestože jsem denní uživatel různých softwarových aplikací a systémů, otevřely se mi nové obzory ve využívání současných, ale především nových aplikací, se kterými jsem se dosud nesetkala, přestože jsou veřejnosti běžně dostupné. Velice kladně hodnotím přístup lektorů a oceňuji jejich přípravu se studijními materiály ale i s obsahem kurzů.“
 

Josef Pavlíček, vedoucí oddělení controllingu:
„V rámci projektu jsem, kromě stále probíhající angličtiny, absolvoval s dalšími kolegy kurz Statistika a analýza dat, který jsem přivítal jako dobrou možnosti osvěžit si teoretické metody včetně praktických ukázek jejich použití z této oblasti a zároveň si ověřit, zda námi používané metody jsou relevantní k modelování vývojových trendů i analýz skutečnosti.“
 

Olga Švarcová, specialista personálního oddělení:
„Během kurzu k nám lektoři přistupovali individuálně a společně jsme problematiku konzultovali v průběhu celé přednášky. Profesionální úroveň školitelů je na vysoké odborné i pedagogické úrovni. Přínosem ze školení jsou pro mě získané informace, které mi umožňují obecnou orientaci v oblastech širokého právního systému.
 

Projekt je pod patronátem Ing. Miloslava Šimáka, náměstka primátora pro oblast dopravy a správy majetku města Plzně, který se k němu vyjadřuje takto:

„Jednou z priorit správy statutárního města Plzně je kvalitní veřejná doprava. Důležitým předpokladem dosažení a zajištění kvality jsou vzdělaní a schopní zaměstnanci. Proto mi dovolte konstatovat, že si jednak považuji za čest být patronem tohoto vzdělávacího programu a jednak věřím, že přinese výsledky, které přispějí ke stále se zlepšujícímu trendu atraktivity plzeňské veřejné dopravy.“

 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Nastavení systému vzdělávání a zvyšování profesních dovedností zaměstnanců
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.001199
Manažer projektu: Ing. Petra Kazmířová
Předpokládaná cena v Kč (bez DPH): 5 860 278 Kč
Doba trvání celého projektu: od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2012

 


 Související příloha k tématu

 Dopravní novinky - prosinec 2011

Fotodokumentace:

Školení řidičů

 

Školení administrativních zaměstnanců

  

 

 

zpět ...