IROP – projekt „Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni“

Loga-EU-MMR

V květnu 2018 jsme od Ministerstva pro místní rozvoj ČR obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni“.

Finanční podpora činí 180 725 132,- Kč a je z prostředků Evropské unie.
Jedná se o spolufinancování ve výši 85% ze způsobilých výdajů projektu.

V současné době je již dodáno všech 19 ks 12 metrových nízkopodlažních trolejbusů, které využívají alternativní zdroje paliv. Uvedené vozy, které jsou technologicky vyspělejší, nahradily provozně starší vozy a zlepšují tím komfort cestování veřejnou dopravou např. tím, že všechny trolejbusy Plzni jsou již nízkopodlažní. Vozidla jsou vybavena moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými, slabozrakými a neslyšícími a pořízení bezemisních vozidel snižuje i zátěž životního prostředí a eliminuje tím negativní vlivy na lidské zdraví.

16.1.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) vyhlásilo 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI"
k podávání žádostí o podporu z IROP, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. V této výzvě je možné podpořit mimo jiné pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
pro veřejnou dopravu (drážní vozidla městské dopravy – tramvaje nebo trolejbusy – pro zajištění hromadné dopravy).

Ve vazbě na výzvu IROP vyhlásilo Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti výzvu č. 16 k předkládání projektových záměrů „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v říjnu t. r. podaly žádost o podporu na spolufinancování z této výzvy na projekt „Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni“. Celkem se bude jednat
o pořízení 19 ks 12 metrových trolejbusů využívajících alternativní zdroje paliv (elektřina) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby.

Dodávky trolejbusů jsou realizovány v rámci zakázek na nákup 12 metrových nízkopodlažních trolejbusů pro období let 2015 až 2017 a 2016 až 2023.

V současné době je již dodáno 17 ks vozidel a nově pořízená elektrická trakční vozidla budou využita zejména pro zajištění provozu na stávajících trasách sítě městské hromadné dopravy města Plzně
a nahradí starší vozidla stejné trakce. Jde zejména o trolejbusy typu 14 Tr z let 1989 až 1990
a trolejbusy typu 21 Tr z let 2001 až 2003, z čehož vyplývá, že se jedná o poměrně významnou modernizaci vozového parku MHD v Plzni.

Cílem je zajistit požadovaný přepravní výkon, umožnit zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy. Realizací projektu bude dodržen záměr integrace imobilních občanů a občanů se sníženou schopností pohybu a orientace do přepravy v MHD v Plzni a dojde ke zvýšení počtu nízkopodlažních vozidel MHD. Pořízení bezemisních vozidel je v souladu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

Tento základní celkový cíl je plně v souladu se Specifickým cílem 1.2. „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Integrovaného regionálního operačního programu“.

Nakoupené vozy

 

Související článek:

http://www.pmdp.cz/o-nas/aktualne/doc/nove-trolejbusy-s-trakcnimi-bateriemi-v-provozu-1999/newsitem.htm