IROP – projekt „Nákup trolejbusů v letech 2015 -16 pro MHD v Plzni“

eu logo

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) vyhlásilo 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 20 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z IROP, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. PMDP zpracovaly projekt pod názvem „Nákup trolejbusů v letech 2015 – 16 pro MHD v Plzni“ v jehož rámci podaly žádost o podporu na pořízení 12 kusů trolejbusů. Projekt však byl zařazen mezi náhradní projekty k poskytnutí dotace. Trolejbusy tedy PMDP pořídily bez dotace a to 4 kusy v r. 2015, 7 kusů v r. 2016 a koncem r. 2019 pak poslední kus.

V březnu 2019 jsme od Ministerstva pro místní rozvoj ČR obdrželi nabídku na poskytnutí dotace na projekt „Nákup trolejbusů v letech 2015 – 16 pro MHD v Plzni“, Nabídka nám byla učiněna na základě uvolnění finančních prostředků ve výši cca 647 mil. Kč ve výzvě č. 20 „Nízkoemisní a bezesmisní vozidla“ a PMDP, a.s. o ni projevily zájem.

Dne 26. 6. 2019 byl na základě zaslaných podkladů dotačním orgánem vydán tzv. právní akt, který znamenal, že dotace na nákup celkového počtu 12 trolejbusů nám bude poskytnuta. Finanční podpora na projekt dosáhla 98 924 tis. Kč a je z prostředků Evropské unie. Jedná se o spolufinancování ve výši 85% ze způsobilých výdajů projektu.

Pořízené vozy, které jsou technologicky vyspělejší, nahradily provozně starší vozy a zlepšují tím komfort cestování veřejnou dopravou např. tím, že všechny trolejbusy Plzni jsou již nízkopodlažní. Vozidla jsou vybavena moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými, slabozrakými a neslyšícími a pořízení bezemisních vozidel snižuje i zátěž životního prostředí a eliminuje tím negativní vlivy na lidské zdraví.

Cílem je zajistit požadovaný přepravní výkon, umožnit zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy. Realizací projektu bude dodržen záměr integrace imobilních občanů a občanů se sníženou schopností pohybu a orientace do přepravy v MHD v Plzni a dojde ke zvýšení počtu nízkopodlažních vozidel MHD. Tento základní celkový cíl je plně v souladu se Specifickým cílem 1.2, kterým je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Integrovaného regionálního operačního programu.


V dubnu 2024 podána Zpráva o udržitelnosti projektu č. 4.

Konec doby udržitelnosti projektu je 26. 3. 2025.