Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408

EU a Ministerstvo dopravya

Areál vozovny Slovany slouží k potřebě obyvatel Plzně již od roku 1943, avšak v této chvíli již nevyhovuje aktuálním potřebám městské hromadné dopravy v Plzni. Rekonstrukce technické základny realizovaná v letech 2020 – 2022, na tyto požadavky reaguje a přináší takové provozně technické řešení areálu vozovny, které městu Plzeň zajistí potřebné zázemí pro stávající tramvajovou síť včetně jejího budoucího rozvoje. Veřejná doprava v Plzni (tramvajová trakce vč. infrastruktury) by se tak dočkala moderních administrativních, skladovacích a výrobních prostor pro svoji činnost.

Základním cílem projektu je přispět k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci, a to zejména zajištěním maximální spolehlivosti provozu elektrické trakce MHD. Rekonstrukce objektů, které jsou předmětem žádosti, zajistí vyřešení problematiky hluku, odstavu tramvají a zachování plné funkčnosti měnírny a ostatních technologií.

  1. Díky realizaci předloženého projektu dojde v prvé řadě k dlouhodobému zachování spolehlivé výpravy tramvají a provozu ve městě Plzeň, což sebou nese zachování plného provozu v elektrické trakci. Přímým dopadem na cestující MHD je tak zachování jejich přepravy v elektrické trakci a zamezení nutnosti jejich přesunu do méně komfortních, hlučnějších a neekologických způsobů dopravy, primárně náhradní autobusové dopravy, což povede ke zvýšenému zatížení silniční dopravní sítě.
  2. V druhé řadě dojde realizací projektu k vytvoření podmínek pro provoz, údržbu a výpravu moderních typů tramvají, které by v současné vozovně a potažmo v případě dalšího zhoršování stavu vlivem nerealizace projektu nebylo možné vypravovat. Přímým dopadem na cestující je zvýšení komfortu a atraktivity tramvajové dopravy, neboť moderní tramvajové vozy poskytují řadu pro cestující komfortních prvků jako bezbariérový přístup, klimatizaci, sníženou hlučnost, pokročilé bezpečnostní prvky apod.
  3. Třetím cílem projektu je vyřešení úrovně hladiny hluku v okolí vozovny.

V říjnu 2023 proběhla kolaudace vozovny.

Projekt zatím nebyl finančně ukončen ze strany dotačního orgánu, a proto není stanoven datum konce doby udržitelnosti projektu v délce 5 let.