Projekt OP Doprava ITI – „Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni“

Loga-EU-MDCR

V 3/2018 jsme od Ministerstva dopravy obdrželi Schvalovací protokol pro projekt „Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni“.

V 7/2018 byla uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu „Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni“ v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celkový příspěvek Evropské unie pro tento projekt je na obě měnírny více než 65 mil. Kč (což je 85% způsobilých výdajů) a z toho pro rok 2018 je určeno více než 42 mil. Kč.

Rekonstrukce měnírny Bory započala v 8/2018 a měla by být ukončena v 12/2018.

Následně bude probíhat rekonstrukce měnírny Letná, která má předběžný termín dokončení 6/2020.


Řídicí orgán Operačního programu doprava („OPD“) v srpnu 2016 vyhlásil průběžnou výzvu č. 17
pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4 OPD „Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“. Ve vazbě na tuto výzvu vyhlásilo Statutární město Plzeň jako nositel strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti výzvu č. 14 k předkládání projektových záměrů. Výzva byla určena pro podporu projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (tj. tramvaje, trolejbusy…).

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. připravily projekt „Výměna technologií měníren Bory
a Letná pro MHD v Plzni“, který předložily k vyjádření souladu s integrovanou strategií plzeňské metropolitní oblasti (ITI) a v září 2017 podaly žádost o spolufinancování ze jmenovaného Specifického cíle 1.4 OPD. Výše poskytnuté podpory z uvedeného Specifického cíle může být 85% ze způsobilých výdajů.

Záměrem projektu je modernizace technologického zařízení v obou měnírnách, jelikož technologie stávajících měníren Bory a Letná byly uvedeny do provozu v druhé polovině 80. let a již nevyhovují potřebám MHD v Plzni.

Nové měnírny budou vybaveny moderní technologií zahrnující vzduchový vn rozváděč 22 kV a suché trakční transformátory. Díky nižším rozměrům a lepšímu technickému řešení bude možné také rozšířit počet trakčních transformátorů a vývodů pro trakční vedení. V neposlední řadě bude osazeno dálkové ovládání nové technologie – měnírny budou nově koncipovány jako bezobslužné
s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost.

Projekt „Výměna technologií měníren Bory a Letná“ byl zahájen vypsáním výběrového řízení
na zpracování projektové dokumentace na konci roku 2016 a předpokládané ukončení je plánováno předáním hotového díla v 6/2020.

V říjnu 2023 podána Zpráva o udržitelnosti projektu č. 4.

Konec doby udržitelnosti projektu je 26. 3. 2025.