Sdružení Zelené město představuje projekt, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů

2. 7. 2012

Zelené město představuje projekt, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů. Tento záměr dává vzniknout neformálnímu, nepolitickému a otevřenému sdružení, které k dnešnímu dni spojuje město Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeňskou teplárenskou, a.s., VODÁRNU PLZEŇ a.s. a ŠKODU TRANSPORTATION a.s.
Výše uvedené subjekty se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí v Plzni v působnosti svých oborů podnikání a ve svých kompetencích podporují ochranu životního prostředí. Sdružení má za cíl vzájemnou spoluprací zúčastněných subjektů znásobit výsledky těchto odpovědných přístupů a zlepšit kulturu života pro Plzeňany.

Hlavní cíl:

• Vytvoření zdravějšího a kulturnějšího prostředí pro život v Plzni
  Chceme Plzeň (z)dravou, čistou, přátelskou a příjemnou pro život.

Dílčí cíle:

• Čisté ovzduší 
  - centrum bez spalovacích motorů, podpora závislé trakce, spalovna, centrální zásobování teplem..
• Čistá voda
  - pravidla pro ekologické hospodaření v okolí vodních toků…
• Ekologická doprava
  - podpora elektromobility, vázané trakce, nastavení emisních limitů, omezení negativních vlivů IAD (individuální automobilové dopravy)…
• Odpovědné a šetrné nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí
  - vyhláška o nakládání s odpady, řešení tříděného odpadu, odpadní kaly…
• Projekt je dlouhodobý, ale v krátkém horizontu by měl přispět k podpoře EHMK 2015

Ambicí sdružení je nejen otevřít diskuzi nad výše uvedenými tématy se všemi zainteresovanými skupinami a nalezení vhodných řešení s odborníky pro jednotlivé oblasti, ale především rozšíření sdružení o další subjekty, které se připojí k zavádění opatření vedoucích ke splnění a udržení cíle Zeleného města.
 
Sdružení neusiluje v tuto chvíli o žádnou finanční podporu ze strany města nebo státu, jde mu o správné nastavení pravidel a mantinelů, které by vedly k naplnění hlavního cíle a přijetí vhodných strategických opatření.
Dílčí cíle oblasti ochrany nebo zlepšení životního prostředí z business pohledu každého zapojeného subjektu by měly podporovat dosažení hlavního cíle.

S konkrétními návrhy v jednotlivých oblastech sumarizovaných v dílčích cílech by sdružení chtělo seznámit veřejnost na přelomu roku 2012 – 2013.

Prohlášení o společném záměru Prohlášení o společném záměru.pdf

Interpretace loga Interpretace loga Zelené město.pdf

 

zpět ...